27/12/2017 Hotararea nr 116 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul pe anul 2017

27/12/2017 Hotararea nr 115 privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru introducerea gazului metan pe raza comunei Covasint

27/12/2017 Hotararea nr 114 privind completarea componentei Comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, activitati culturale, culte, protectie copii, tineret si sport

27/12/2017 Hotararea nr 113 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei anterioare din data de 27.11.2017

27/12/2017 Hotarare a nr 112 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 27.12.2017

27/11/2017 Hotararea nr. 111 privind stabilirea pretului de vanzare a masei lemnoase destinata consumului propriu din partida 188SR( Ocolul Silvic Radna)

27/11/2017 Hotararea nr. 110 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului de salubritate

27/11/2017 Hotararea nr 109 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare si a Regulamentului de stabilire a acesteia

27/11/2017 Hotararea nr 108 privind respingerea proiectului de hotarare privind diminuarea suprafetei terenului inscris in CF 300162 cu nr topo. 4523-4528 1 2 1 2 2 2 A 1 1

27/11/2017 Hotararea nr 107 privind stabilirea masurilor privind gospodarirea comunei Covasint

27/11/2017 Hotararea nr 106 privind aprobarea proiectului privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 pe raza comunei Covasint

27/11/2017 Hotararea nr.105 privind aprobarea inchirierii apartam. nr.6 din blocul nr 1 Specialisti ,d-nei Petruta Ramona-Laura, domiciliata in COVASINT NR 472,AP 6

27/11/2017 Hotararea nr 104 privind incetarea contractului de inchiriere a apartam.nr.6 din Blocul nr.1 Specialisti incheiat cu d-na Bursuc Dorina

27/11/2017 Hotărârea nr. 102 privind validarea mandatului de consilier a d-nului Lazăr Vasile

27/11/2017 Hotărârea nr. 101 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare

27/11/2017 Hotărârea nr. 100 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței din data de 27.11.2017

06/11/2017 Hotărârea nr. 99 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul ”Modernizare străzi în comuna Covăsînț jud.Arad Etapa II”

06/11/2017 Hotărârea nr.98 privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare

06/11/2017 Hotărârea nr. 97 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată din data de 06.11.2017

31/10/2017 Hotararea nr.96 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern

31/10/2017 Hotararea nr.95 privind respingerea proiectului de hotarare privind atribuirea unui drept de superficie asupra terenului înscris în CF302458 Covăsînț

31/10/2017 Hotararea nr.94 privind revizuirea și refacerea trotuarelor de pe raza comunei Covăsînț

31/10/2017 Hotararea nr.93 privind înființarea Clubului Sportiv Covăsînț la nivelul comunei Covăsînț

31/10/2017 Hotararea nr.92 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Covasint

31/10/2017 Hotararea nr.91 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei anterioare

31/10/2017 Hotararea nr.90 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.10.2017

31/10/2017 Hotararea nr.89 privind alegerea presedintelui de sedinta

29/09/2017 Hotararea nr.88 privind aprobarea actiunilor de toaletare a copacilor de pe domeniul public

29/09/2017 Hotararea nr. 87 privind modificarea CDG Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin Act aditional

29/09/2017 Hotararea nr.86 privind atribuirea unui drept de superficie asupra terenului inscris in CF 302423 Covasint

29/09/2017 Hotararea nr. 85 privind respingerea proiectului de hotarare privind atribuirea unui drept de superficie asupra terenului inscris in CF 302458

29/09/2017 Hotararea nr. 84 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei anterioare din data de 30.08.2017

29/09/2017 Hotararea nr. 83 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 29.09.2017

30/08/2017 Hotararea nr.82 privind implementarea proiectului 'Achizitie utilaje in com.Covasint, jud.Arad'

30/08/2017 Hotararea nr. 81 privind aprobarea memoriului justificativ pentru investitia 'Achizitie utilaje in Comuna Covasint, judetul Arad'

30/08/2017 Hotararea nr.80 privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea efectuarii unui audit de verificare a documentelor financiar-contabile pe perioada anul 2012 pana la zi a Primariei comunei Covasint

30/08/2017 Hotararea nr.79 privind respingerea proiectului de hotarare privind desfiintarea compartimentului activitati legal constituite (serviciul de paza) a Primariei comunei Covasint

30/08/2017 Hotararea nr.78 privind aprobarea modificarii organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Covasint

30/08/2017 Hotararea nr.77 privind aprobarea numarului mediu lunar de asistenti personali

30/08/2017 Hotararea nr.76 privind modificarea documentatiei referitoare la inchirierea spatiului comercial situat in Covasint inscris in CF nr.3600 colectiva cu nr. topo 840-841/2/X si 840-841/2/XI

30/08/2017 Hotararea nr.75 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local Covasint

30/08/2017 Hotararea nr. 74 privind modificarea organigramei si organizarii S.V.S.U. Covasint

30/08/2017 Hotararea nr.73 privind infiintarea Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala la nivelul comunei Covasint

30/08/2017 Hotararea nr.72 privind stabilirea unor compensatii in bani acordate personalului voluntar din cadrul S.V.S.U. Covasint pentru perioada ianuarie-iunie 2017

30/08/2017 Hotararea nr. 71 privind aderarea Comunei Covasint la Asociatia Comunelor din Romania

30/08/2017 Hotararea nr. 70 privind completarea componentei Comisiei Juridice si de disciplina, protectia mediului si turism din cadrul Consiliului Local Covasint

30/08/2017 Hotararea nr.69 privind modificarea HCL 38/29.08.2016 privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ

30/08/2017 Hotararea nr.68 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Covasint in cadrul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta

30/08/2017 Hotararea nr.67 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 10.08.2017

30/08/2017 Hotararea nr.66 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 30.08.2017

10/08/2017 Hotararea nr.65 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului com.Covasint

10/08/2017 Hotararea nr.64 privind aprobarea actualizarii listei cuprinzand bunurile apartinanad domeniului public al com.Covasint, jud.Arad

10/08/2017 Hotararea nr.63 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al com.Covasint, jud.Arad

10/08/2017 Hotararea nr.62 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 31.07.2017

10/08/2017 Hotararea nr. 61 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata din data de 10.08.2017

31/07/2017 Hotararea nr.60 privind implementarea proiectului ”Extindere retea apa si canalizare in loc.Covasint, jud.Arad”

31/07/2017 Hotararea nr.59 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia ”Extindere retea apa si canalizare in localitatea Covasint, jud.Arad”

31/07/2017 Hotararea nr.58 privind stabilirea preturilor de referinta si de pornire pentru vanzarea prin licitatie publica cu preselectie, cu strigare, a unei cantitati de masa lemnoasa pe picior

31/07/2017 Hotararea nr.57 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Covasiont care se aplica incepand cu data de 01.07.2017

31/07/2017 Hotararea nr.56 privind alegerea viceprimarului

31/07/2017 Hotararea nr.55 privind privind validarea mandatului de consilier in Consiliul Local al comunei Covasint a d-nei Jiva Monica

31/07/2017 Hotararea nr.54 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 19.07.2017

31/07/2017 Hotararea nr.53 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei din data de 31.07.2017

19/07/2017 Hotararea nr.52 prin care Consiliul Local Covasint ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier si viceprimar a d-nului Onet Marius-Silviu

19/07/2017 Hotararea nr.51 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei anterioare din data de 19.06.2017

19/07/2017 Hotararea nr.50 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 19.07.2017

19/07/2017 Hotararea nr. 49 privind alegerea presedintelui de sedinta

19/06/2017 Hotararea nr. 48 privind aprobarea documentatiei DALI si indicatorilor tehnico

19/06/2017 Hotararea nr. 47 privind implementarea proiectului'Reabilitare si modernizare Camin cultural Covasint, jud.Arad'

19/06/2017 Hotararea nr. 46 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 15.05.2017

19/06/2017 Hotararea nr.45 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 19.06.2017

15/05/2017 Hotararea nr. 44 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia 'Extindere retea de apa si canalizare in loc.Covasint, jud.Arad'

15/05/2017 Hotararea nr.43 privind implementarea proiectului 'Extindere retea apa si canalizare in loc. Covasint, jud.Arad'

15/05/2017 Hotararea nr.42 privind detalierea pozitiei nr. 2 din inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Covasint

15/05/2017 Hotararea nr.41 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Covasint pe perioada 2014-2020

15/05/2017 Hotararea nr. 40 privind aprobarea continutului procesului verbal din al sedintei din data de 27.04.2017

15/05/2017 Hotararea nr. 39 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei

27/04/2017 Hotararea nr.38 privind aprobarea relocarii magistralei de apa

27/04/2017 Hotararea nr. 37 privind aprobarea efectuarii lucrarilor de refacere, amenajare si modernizare a 'Parcului Eroilor'

27/04/2017 Hotararea nr. 36 privind aprobarea modificarii arondarii pe linie de evidenta a persoanelor a comunei Covasint

27/04/2017 Hotararea nr.35 privind declararea de interes public local a bunurilor de pe raza comunei Covasint inregistrate de catre Compania de Apa Arad SA in anul 2016

27/04/2017 Hotararea nr. 34 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a S.V.S.U. Covasint

27/04/2017 Hotararea nr. 33 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 06.04.2017

27/04/2017 Hotararea nr. 32 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei

06/04/2017 Hotararea nr. 28 privind alegerea presedintelui de sedinta

06/04/2017 Hotararea nr.31 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul ”Extindere retea de apa si canalizare in comuna Covasint Judetul Arad”

06/04/2017 Hotararea nr.30 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 20.03.2017

06/04/2017 Hotararea nr.29 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de indata din data de 06.04.2017

20/03/2017 Hotararea nr.27 privind aprobarea Planului de reparatii si investitii pe anul 2017 pe domeniul public al comunei Covasint concesionat de Compania de Apa Arad SA pentru suma de 16.000 lei

20/03/2017 Hotararea nr.26 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al localitatii Covasint

20/03/2017 Hotararea nr.25 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017

20/03/2017 Hotararea nr.24 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2016

20/03/2017 Hotararea nr.23 privind imputernicirea reprezentantului comunei Covasint in Adunarea Generala a Asociatilor a A.D.I.A.C.J.A.

20/03/2017 Hotararea nr.22 privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare din data de 28.02.2017

20/03/2017 Hotararea nr.21 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 20.03.2017

28/02/2017 Hotararea nr.20 privind stabilirea pretului de vanzare a masei lemnoase destinata consumului propriu din partida IGIENA CHERSCA

28/02/2017 Hotararea nr.19 privind aprobarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate a primarului comunei Covasint

28/02/2017 Hotararea nr.18 privind aprobarea acordarii indemnizatiilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si celelalte activitati prevazute in programul SVSU Covasint

28/02/2017 Hotararea nr.17 privind aprobarea modificarii Hotararii nr.15/22.02.2016

28/02/2017 Hotararea nr. 16 privind aprobarea taxei de salubritate care se percepe de la persoane fizice si agenti economici in anul 2017

28/02/2017 Hotararea nr.15 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 30.01.2017

28/02/2017 Hotararea nr.14 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.02.2017

30/01/2017 Hotararea nr.13 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2017-2018 pe raza comunei Covasint

30/01/2017 Hotararea nr.12 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate a primarului comunei Covasint

30/01/2017 Hotararea nr.11 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2017

30/01/2017 Hotararea nr. 10 privind respingerea proiectului de hotarare privitor la acordarea unor facilitati si scutiri membrilor S.V.S.U. Covasint

30/01/2017 Hotararea nr.9 privind aprobarea cuantumului cotizatiei si a proiectului de buget privind veniturile si cheltuielile A.D.I.S.I.G.D. Arad pentru anul 2017

30/01/2017 Hotararea nr.8 privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la acordul Document de pozitie privind modul de implementare a proiectului 'Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad'

30/01/2017 Hotararea nr.7 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare

30/01/2017 Hotararea nr.3 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 30.01.2017

30/01/2017 Hotararea nr.5 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei din data de 30.01.2017

05/01/2017 Hotararea nr.4 privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2016 in suma de 568259.83 lei rezultat din excedentul anului precedent

05/01/2017 Hotararea nr.3 privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei din data de 30.12.2016

05/01/2017 Hotararea nr.2 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei din data de 05.01.2017

05/01/2017 Hotararea nr. 1 privind alegerea presedintelui de sedinta